Shopping Cart

No products in the cart.

Algemene voorwaarden

Webwinkel superskinclinic.be (hierna ‘website’) en de merknaam ‘Super Skin Clinic’ is eigendom van Super Skin Clinic met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Irissenlaan 33 Ondernemingsnummer: BTW BE 0799 801 721 (hierna ‘Super Skin Clinic’).

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@superskinclinic.be

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: Super Skin Clinic
Klant:de consument die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
Aanbod:alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.
Dienst: de diensten die wij leveren: Cosmedische/paramedische behandelingen gelaat en lichaam en online advies en consultaties.
Producten: Cosmedische/paramedische producten gelaat & lichaam en e-books + trainingen
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van het inboeken van een afspraak of bij aankoop van onze producten.
Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
Schriftelijk:de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
Website: https://superskinclinic.be

2. TOEPASSING

Wanneer de klant zijn online bestelling of afspraak bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. 

3. Aanbod, Beschrijvingen en foto’s op ONze WEBSITE

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld hoeveelheid, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13). Super Skin Clinic is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Super Skin Clinic is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Super Skin Clinic.

Super Skin Clinic is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. In het geval van vooraf beschreven situatie hebt u als klant de mogelijkheid om niet akkoord te gaan en kan u de bestelling kosteloos annuleren en/of de terugbetaling te vragen.

4. PRIJZEN

De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten. Super Skin Clinic behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Super Skin Clinic is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. TRANSPORTKOSTEN

Transportkosten van pakjes binnen België en naar Nederland werden door Super Skin Clinic vastgesteld op 8,00 euro. Wij leveren niet buiten België en Nederland.

De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door Super Skin Clinic gedragen. Bestellingen vanaf 100 euro worden gratis verstuurd binnen België.

Je kan steeds je bestelling gratis afhalen in ons instituut, Irissenlaan 33, 3583 Paal – Beringen.

Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 5kg overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening gebracht worden. Wanneer dit het geval is neemt Super Skin Clinic steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg de order kostenloos geannuleerd worden.

6. BESTELLING

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Super Skin Clinic op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. BETALING

Bij het inboeken van een afspraak via de website dien jij, als Klant, reeds een voorschot op de behandeling te betalen. Het resterende bedrag dient ter plekke betaald te worden. Hierbij heb jij, als Klant, de keuze tussen cash en Payconiq.

Abonnementen op de website dienen meteen volledig te worden betaald. Pas daarna kan jij, als Klant, de afspraken verder inplannen.

8. LEVERING

Super Skin Clinic verstuurd wanneer ze de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in België uitgezonderd bij Voorafbestellingen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, alle pakjes met Taxipost door bPost binnen België en PostNL naar Nederland.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De consument van onze website heeft het recht aan Super Skin Clinic mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Bij retour wordt de aankoop van het product terugbetaald binnen de 14 dagen. U wordt op de hoogte gesteld dat de kosten voor terugzending van het product ten uwer lasten zijn.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (zie artikel 13) via info@superskinclinic.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Super Skin Clinic, Irissenlaan 33, 3583 Paal-Beri,gen, België.

Aangezien de aard van de producten kunnen enkel de artikelen die in de originele en onbeschadigde verpakking zitten samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

10. Risico van verzending

Super Skin Clinic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met bPost en PostNL is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

Super Skin Clinic biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. KLAchten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Super Skin Clinic voert enkel behandelingen uit die binnen het vakgebied liggen. Indien er door allergische reacties of onderliggende medische achtergond toch complicaties ontstaan, is Super Skin Clinic hier niet verantwoordelijk voor. Als behandelaar zullen wij al het nodige doen om je verder te helpen om eventuele klachten te behandelen.

13. KLANTENDIENST

De klantendienst van Super Skin Clinic online shop is bereikbaar via e-mail op info@superskinclinic.be 

14. PRIVACY

Super Skin Clinic verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling of registratie van afspraak afsluit. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Super Skin Clinic bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Super Skin Clinic uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@superskinclinic.be 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Super Skin Clinic heeft bijgevolg geen toegang tot uw paswoord. Super Skin Clinic respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze website ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Onze website houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Wil je meer informatie over onze privacyverklaring? Je leest het hier.

15. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. WENSEN KLANT

De klant dient Super Skin Clinic voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Super Skin Clinic nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Super Skin Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

17. HUISREGELS

De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het salon.

Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.

Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.

Super Skin Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.

Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling. Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een social mediakanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. Super Skin clinic houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Super Skin Clinic is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

Voorafgaand aan de afspraak zullen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant een formulier doorsturen. Deze dien jij, als Klant, minstens 24 uur voor de afspraak grondig door te nemen. Dit formulier bevat essentiële informatie over de voor- en nazorg van de behandeling.

Jij, als Klant, dient je te allen tijde respectvol te gedragen in de praktijk. Dit zowel naar de specialisten als naar andere klanten toe. Wanneer jij, als Klant, je niet gedraagt of indien je deze algemene voorwaarden schendt, kunnen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Indien jij, als Klant, meer dan 5 minuten te laat bent, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om de behandeling in te korten. Dit doet geen afbreuk aan de kostprijs van de behandeling. Jij, als Klant, dient het volledige bedrag te betalen.

Indien jij, als Klant, meer dan 15 minuten te laat bent voor de behandeling, kan deze niet meer worden aangevat. Jij, als Klant, dient te behandeling dan te verplaatsen of te annuleren. Jij, als Klant, verliest in dit geval het voorschotbedrag.

Lees hier onze overige huisregels.