Privacybeleid

PRIVacy verklaring super skin clinic

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u de website www.superskinclinic.be bezoekt of wanneer u zich registreert via onze afspraken tool of via een bezoek aan ons salon (hierna genoemd “Super Skin Clinic”). Hierin wordt uitgelegd waarom Super Skin Clinic (hierna genoemd “Super Skin Clinic”, “wij” of “ons”) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Super Skin Clinic
Irissenlaan 33,
3583 Beringen
BE 0799 801 721

Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Super Skin Clinic of over de inhoud van deze Privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen via info@superskinclinic.be.

Super Skin Clinic behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien. Indien u geregistreerd bent via Super Skin Clinic zullen wij u hiervan op de hoogte brengen alvorens deze wijzigingen of herzieningen van kracht worden.

2. Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, dan kunnen er in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van u verzameld worden aan de hand van cookies. Dit doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Wij houden ook bij welke informatie de browser deelt. Wij gebruiken ‘cookies van derden’. Dit zijn cookies die niet van de website zelf afkomstig zijn, maar van derde partijen. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies voor een bestaande marketing- of advertentieplug-in. Ook kunnen er cookies zijn van Facebook of Google Analytics. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Verder beschikt u via onze website over diverse manieren om persoonsgegevens met ons te delen. Zo kan u ons contacteren aan de hand van een contactformulier of een afspraak boeken via onze afsprakentool.

In deze gevallen vragen wij de informatie die nodig is om u de gewenste informatie te bezorgen zoals onder andere uw naam en e-mailadres. Deze verwerkingen zijn steeds gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het reageren op uw diverse vragen.

3. WebsITE en afspraak maken

3.1 Aanmaken account

Bij de aanmaak van uw account wordt uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres gevraagd. 

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en ons omtrent het gebruik van de website uit te voeren. Indien u deze persoonsgegevens niet aan Super Skin Clinic wenst over te maken, dan kan u ook geen gebruik maken van de website gezien deze verwerking nodig is om uw bestelling of contactaanvraag te verwerken.

3.2 Maken van een afspraak

Wanneer u een afspraak maakt bij Super Skin Clinic verzamelen wij volgende persoonsgegevens:

Jouw naam, gsm-nummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de volgende redenen:

  • Het voortdurend verbeteren van onze diensten en op die manier nieuw functionaliteiten te ontwikkelen. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het beter afstemmen van onze diensten op de noden van onze klanten;
  • Het kunnen opslaan van de nodige gegevens met betrekking tot de afspraken en opvolging in de klantenfiche.
  • Het correct factureren van de geleverde diensten.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt met het oog op bovenstaande doeleinden.

Super Skin Clinic kan in het kader van de hogervermelde doeleinden eveneens beroep doen op derde partijen, zoals bijvoorbeeld voor software integratie (bv. softwareleveranciers) en hostingdoeleinden (bv. cloudproviders, externe data centers…).

In geen geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden bovendien niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen genomen hebben, zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Super Skin Clinic neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang. Zo wordt alleen toegang verleend tot uw persoonsgegevens op een “need-to-know” basis.  Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. De beveiliging en veiligheid van uw persoonsgegevens is echter steeds een inspanningsverbintenis waarvoor wij geen absolute garanties kunnen bieden.

6. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Wanneer u op deze hyperlinks klikt, verlaat u de website van Super Skin Clinic. Super Skin Clinic is in geen geval verantwoordelijk voor het gehanteerde privacybeleid van deze websites. Het is steeds aangewezen om de privacyverklaring van deze externe websites zorgvuldig na te lezen.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

Als u een klacht, een vraag of een probleem heeft met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kan u ons contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 1.

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum 3 maanden), maar dan verwittigen wij u hiervan binnen 1 maand. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten is steeds gekoppeld aan de verwerking zelf en de rechtsgrond.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan willen we u vragen om steeds duidelijk te omschrijven welk recht u wenst uit te oefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post…) u de gevraagde informatie wenst te verkrijgen. Bovendien rust er een identificatieplicht op ons. Zo dienen wij steeds te verifiëren of u effectief gerechtigd bent om de gevraagde informatie te bekomen, om die reden kunnen wij om een kopie van uw identiteitskaart vragen. 

Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Super Skin Clinic van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kun u contact met ons opnemen. Wij kunnen u een gratis kopie geven van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u meent dat uw persoonsgegevens niet juist of actueel zijn, dan kan u ons verzoeken om deze te corrigeren.

Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien we evenwel wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegeven toch langer bij te houden, dan kunnen we niet aan dit verzoek voldoen. In dat geval zullen wij u hiervan verwittigen.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Super Skin Clinic gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Recht om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop Super Skin Clinic uw persoonsgegevens verwerkt of indien u meent onvoldoende gehoord te worden door Super Skin Clinic m.b.t. tot uw privacy klachten, dan beschikt u steeds over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit via:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be